Nu nog

appartementen

beschikbaar

7

Bestaande situatie

Het plangebied Reinwaterpark bevindt zich op de overgang van dorp naar bos en duinen. Ten opzichte van de dorpskern van Overveen ligt het gebied enigszins perifeer. De woningen die het plangebied omringen, vinden hun oorsprong in de facilitaire functies in en rond het plangebied als dienstwoningen. Aan de zuid-oostzijde van Reinwaterpark bevindt zich een strook met gemeentewoningen die hun oorsprong vinden in het bieden van woonruimte aan medewerkers van de gemeente werkzaam op de gemeentewerf.
De woningen maken geen deel uit van een doorlopende bebouwingsstructuur richting dorpskern. Het gebied aan de noordkant van het plangebied grenst aan de Zeeweg. Ten noorden van de Zeeweg ligt een natuurlijk, halfopen terrein, dat wordt gebruikt door PWN als wateropvang gebied, als natuurbezoekers- centrum en als toegang voor de camping van Defensie. Het gebied aan de oostkant van het plangebied wordt gekenmerkt door facilitaire functies in de vorm van het milieupark, de gemeentewerf en een tennispark langs de Zeeweg. Een markant punt in dit gebied is de watertoren die op een verhoging ligt en als zodanig een dominante positie inneemt.
Het gebied aan de zuid- en westkant van het plangebied bestaat uit natuur in de vorm van een bospark. Tevens loopt door dit gebied een duinvallei met relatief grote hoogteverschillen. Dit gebeid maakt deel uit van het Nationaal park Kennemerland.


Sinds het begin waren er twee plannen gepubliceerd, inmiddels is duidelijk geworden dat de voorkeur uitgaat naar de hoofdfunctie 'wonen'. Momenteel is er een participatieproces gaande met als doelstelling een plan te ontwikkelen voor herbestemming en ontwikkeling welke breed gedragen wordt door belanghebbenden individuen en organisaties.

het Laatste Nieuws

November 9, 2016
plan_3_square

Participatieproces Reinwaterpark

In het afgelopen decennium sinds de grond van het plangebied in bezit kwam van Cobraspen is veel gesproken en geschreven over het gebied door een diversiteit […]
February 26, 2016
model-b-wonen

Gemeente staat voorzichtig positief tegenover herontwikkeling Reinwaterpark, plan wonen heeft de voorkeur

Voor het Reinwaterpark, gelegen in Overveen, is door de ontwikkelaar Cobraspen een Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan (VO SP) ingediend. Het college van B&W heeft op 22 […]
June 14, 2015
foto-bassin-1898

Download de plannen en geef uw voorkeur

Sinds kort is het mogelijk uw voorkeur aan te geven op 2 plannen: Plan A: Leisure Plan B: Wonen Geef uw voorkeur en feedback door voor […]