Nu nog

appartementen

beschikbaar

7

Bestaande situatie

Het plangebied Reinwaterpark bevindt zich op de overgang van dorp naar bos en duinen. Ten opzichte van de dorpskern van Overveen ligt het gebied enigszins perifeer. De woningen die het plangebied omringen, vinden hun oorsprong in de facilitaire functies in en rond het plangebied als dienstwoningen. Aan de zuid-oostzijde van Reinwaterpark bevindt zich een strook met gemeentewoningen die hun oorsprong vinden in het bieden van woonruimte aan medewerkers van de gemeente werkzaam op de gemeentewerf.
De woningen maken geen deel uit van een doorlopende bebouwingsstructuur richting dorpskern. Het gebied aan de noordkant van het plangebied grenst aan de Zeeweg. Ten noorden van de Zeeweg ligt een natuurlijk, halfopen terrein, dat wordt gebruikt door PWN als wateropvang gebied, als natuurbezoekers- centrum en als toegang voor de camping van Defensie. Het gebied aan de oostkant van het plangebied wordt gekenmerkt door facilitaire functies in de vorm van het milieupark, de gemeentewerf en een tennispark langs de Zeeweg. Een markant punt in dit gebied is de watertoren die op een verhoging ligt en als zodanig een dominante positie inneemt.
Het gebied aan de zuid- en westkant van het plangebied bestaat uit natuur in de vorm van een bospark. Tevens loopt door dit gebied een duinvallei met relatief grote hoogteverschillen. Dit gebeid maakt deel uit van het Nationaal park Kennemerland.


Sinds het begin waren er twee plannen gepubliceerd, inmiddels is duidelijk geworden dat de voorkeur uitgaat naar de hoofdfunctie 'wonen'. Momenteel is er een participatieproces gaande met als doelstelling een plan te ontwikkelen voor herbestemming en ontwikkeling welke breed gedragen wordt door belanghebbenden individuen en organisaties.

Update 27 september 2017
Een Voorlopig Stedenbouwkundig Plan is ingediend naar aanleiding van het participatieproces. Alle documenten voorliggende documenten (presentaties, reacties, etc) kunt u op deze website terugvinden en inzien. Evenals de ingediende VSOP.

het Laatste Nieuws

January 26, 2018

Stand van zaken monumenten Reinwaterpark en omgeving

September 27, 2017

Openheid Verslagen en Documenten participatieproces Reinwaterpark

Het afgelopen jaar hebben meerdere denktank sessies plaatsgevonden onder leiding van mevr Carlinde Adriaanse met direct omwonenden en belanghebbenden. Van elke bijeenkomst is een uitgebreid verslag gemaakt […]
February 4, 2017

Verslag 29 november 2016

In de avonduren van 29 november heeft het eerste overleg plaatsgevonden tussen de ontwikkelaar en de belanghebbenden. Het verslag is vastgesteld en kunt u inzien via […]