Nu nog

appartementen

beschikbaar

7

Participatieproces Reinwaterpark
November 9, 2016
Eerste Denktanksessie op 4 januari
December 21, 2016

Posters presentatie 29 november

Bij de planontwikkeling is de projectontwikkelaar – zoals te doen gebruikelijk – uitgegaan van de huidige situatie. Dat is zowel de ligging en de omgeving (zoals op de luchtfoto [poster 1] ook te zien is: omgeven door natuur) met de gebouwen erop aangegeven [poster 2] als de huidige situatie van het geldende bestemmingsplan [poster 3]. Deze huidige bestemming (bedrijventerrein) en het toegestane bebouwingsvolume wil de projectontwikkelaar graag inruilen voor een andere bestemming (overwegen woningbouw) en een ander bebouwingsvolume. Dat vraagt een ander bestemmingsplan. Lukt dit – om welke reden dan ook – niet, dan valt de planontwikkeling terug binnen de grenzen van het geldende bestemmingsplan.

Bij de verdere planontwikkeling dient ook rekening te worden gehouden met tal van beperkingen die op deze planontwikkeling van invloed zijn. Zo zijn daar de bestaande leidingen die ook in de nieuwe situatie gehandhaafd moeten worden en waar aan weerzijden een zone van 5 meter onbebouwd moet blijven [poster 4]. Maar ook de te handhaven installaties (pompinstallatie én trafo) vereisen de nodige afstand tot bebouwing (rood: onmogelijk, oranje: met strenge maatregelen, geel: met lichte maatregelen), wat is aangegeven op poster 5.

Bovendien ligt het plangebied ingeklemd tussen 2 belangrijke vervoersassen: de spoorbaan Haarlem-Zandvoort aan de zuidkant en de autoweg N200 (Haarlem – Bloemendaal aan Zee) aan de noordkant. De geluidhinder van beide verkeersassen levert beperkingen op [poster 6], wederom in termen van rood (onmogelijk), oranje (zware maatregelen) en geel (lichte maatregelen).

Vanuit milieu beperkingen zijn er ook effecten te verwachten vanuit de huidige gemeentewerf, waar de milieu straat met o.s. chemische stoffen een beperking aan de oostzijde van het plangebied veroorzaakt [poster 7].

Om de planontwikkeling niet te sterk te ervaren, is met name vanuit het aangelegen natuurgebied Middenduin als vanuit de Watertoren richting de woningen aan de Tetterodeweg rekening gehouden met zichtbeperkingen, die op poster 8 staan aangegeven. Dit heeft gevolgen voor de situering (Middenduin) én het ontwerp (Watertoren) van de gebouwen in het plangebied.

Tenslotte is op poster 9 de samenvatting aangegeven van alle beperkingen (poster 4 t/m 8) en welke mogelijke ontwikkelvlakken (aangegeven in blauw) er dan nog resteren. Dat zijn er niet zo bijster veel, zeker als ook rekening wordt gehouden met de aanwezige kelders en monumentale gebouwen die niet gesloopt kunnen worden.

schermafbeelding-2016-12-13-om-17-02-28

Poster 1

schermafbeelding-2016-12-13-om-17-02-45

Poster 2

schermafbeelding-2016-12-13-om-17-02-56

Poster 3

schermafbeelding-2016-12-13-om-17-03-06

Poster 4

schermafbeelding-2016-12-13-om-17-03-16

Poster 5

schermafbeelding-2016-12-13-om-17-03-22

Poster 6

schermafbeelding-2016-12-13-om-17-03-31

Poster 7

schermafbeelding-2016-12-13-om-17-03-39

Poster 8

schermafbeelding-2016-12-13-om-17-03-48

Poster 9

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *