Plannen

Nu nog

appartementen

beschikbaar

7

Kaart uitgangspunten juni 2015 t.o.v. kaart uitgangspunten november 2014

De kaart is verder verfijnd door het toevoegen van de technische randvoorwaarden zoals: millieucontour en geluidscontour.
Bij de te bebouwen velden is er de maximale bouwhoogte en bebouwingspercentafe toegevoegd.