Nu nog

appartementen

beschikbaar

7

HOME / PLANNEN / PLAN B

Model B Wonen

Dit model gaat ervan uit dat alleen de monumentale bebouwing gehandhaafd blijft. Niet monumentale bebouwing wordt gesloopt en vervangen door kleinschalige woonbebouwing. De kleinere schaal van de nieuwe bebouwing sluit beter aan de landschappelijkheid van het terrein. Met name het verwijderen van het grote centrale gebouw zorgt voor meer openheid en zicht op het terrein en in het landschap. Op de locatie van het centrale gebouw komt een reeks van nieuwe gebouwen terug, die zo een bebouwingsrug midden op het terrein vormen. Dit hoort ook bij de utilitaire geschiedenis van het terrein. Vanwege zijn positie in het midden zal deze niet boven de boomtoppen zichtbaar zijn vanuit Middenduin. Naar de randen van het terrein toe komt lagere en meer losse bebouwing. Op die manier zijn de volumes visueel in balans. En met name de huidige dichte beplantingsrand aan de zuidwest-zijde (aan Middenduin) wordt niet uitgegeven. Deze zone blijft vrij van bebouwing zodat deze beplanting gehandhaafd kan blijven.

De formele ordening van de monumentale bebouwing (alles in één richting) wordt verder ondersteund door ook de nieuwe bebouwing ‘in ensemble’ te plaatsen. Oude en nieuwe bebouwing zijn geplaatst rond een open middenterrein met daarin ook nog het rondfilter met een kwart-rond gebouw en bestaande en nieuwe bomen. Verder de bosrand in (richting Zeeweg) ontstaat een informele ordening van woningen los ‘gestrooid’ in de groene rand. Door de losse plaatsing oogt de bebouwing minder massaal.

In dit concept zullen het machinegebouw en de watertoren een publieksfunctie krijgen. Deze gebouwen zijn minder geschikt om te transformeren naar woningen vanwege hun bijzondere vorm en structuur (o.a. interieur en constructie). De publieksfunctie blijft ondergeschikt aan de woonfunctie en zal hooguit bestaan uit daghoreca of verhuurbare vergader- of werkplekken (seats-to-meet).