Nu nog

appartementen

beschikbaar

7

Gemeente staat voorzichtig positief tegenover herontwikkeling Reinwaterpark, plan wonen heeft de voorkeur
February 26, 2016
Posters presentatie 29 november
December 13, 2016

Participatieproces Reinwaterpark

In het afgelopen decennium sinds de grond van het plangebied in bezit kwam van Cobraspen is veel gesproken en geschreven over het gebied door een diversiteit aan belanghebbenden.

Inmiddels is duidelijk dat voor de ontwikkelingsrichting van het gebied de voorkeur uitgaat naar de hoofdfunctie ‘wonen’. Echter een voldoende breed gedragen visie en goedgekeurd plan ontbreken tot nu toe en bijgevolg kan nog niet gestart worden met de daadwerkelijke herbestemming en ontwikkeling van Reinwaterpark.

Naar aanleiding van de ervaringen tot nu toe en op basis van de informatie die er nu ligt, initieert Cobraspen een participatieproces met belanghebbenden met als doel, een breed gedragen Definitief Ontwerp Stedenbouwkundig Plan waarover met de belanghebbenden optimale consensus is en dat bovendien in lijn is met de nieuwe omgevingswet die binnenkort van toepassing wordt.

Cobraspen heeft Carlinde Adriaanse van adviesbureau Adriaanse Research & Mediation gevraagd om als onafhankelijk deskundige het participatieproces rond de ontwikkeling van het Reinwaterpark vorm te geven. Carlinde is een zeer ervaren deskundige in het veld van de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en getraind mediator. Zij is inmiddels gestart met de eerste fase van het participatieproces, bestaande uit gesprekken met belanghebbende individuen en organisaties. Tijdens deze gesprekken wordt een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste lessen uit het proces rond de planontwikkeling tot nu toe en de zorgen, ideeën en wensen van de belanghebbenden ten aanzien van de gebiedsontwikkeling.

Parallel aan de gesprekken met belanghebbenden voert TAUW een aantal laatste milieubodemkundige onderzoeken uit. In november wordt een bijeenkomst voor alle belanghebbenden samen georganiseerd, waarvoor de onderzoeksresultaten en de uitkomsten uit de gesprekken met stakeholders input zijn. De bijeenkomst heeft als doel om de wensen, belangen en ideeën met elkaar te delen en gezamenlijk tot breed gedragen oplossingsrichtingen te komen die in een aantal ateliersessies die we in november organiseren, verder worden uitgewerkt en verbeeld. Het streven is dat er in december een stedenbouwkundig plan ligt waarvoor voldoende maatschappelijk en politiek draagvlak is en dat naar verwachting tot een positief raadsbesluit leidt in het voorjaar van 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *